ระบบกำลังประมวลผล..
 

1,519 

     
ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตัวเลข เพื่อศึกษากระแสน้ำขึ้นน้ำลง กรณีศึกษาบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา จ.สมุทรปราการ

หน่วยงาน: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31
2559
ผิวน้ำทะเลอันดามันโครงสร้างชุมชน, ฟังก์ชั่นและผลผลิต

หน่วยงาน: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
21
2551
การสูญเสียป่าชายเลนกับผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชายฝั่ง

หน่วยงาน:
21
2550
การศึกษาเปรียบเทียบประชาคมปลาในพื้นที่โครงการปลูกป่าชายเลน อ่าวภูเก็ต

หน่วยงาน:
18
2550
ปริมาณและประเภทขยะทะเล บริเวณหาดแหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง ปี พ.ศ.2557-2558

หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
16
2559
ผลของกรดไขมัน Decosahexaenoic acide (DHA) ต่ออัตรารอด การเติบโต และพัฒนาการของกุ้งการ์ตูน (Hymenocera picta Dana)

หน่วยงาน: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
16
2559
ลักษณะทางกายภาพของแหล่งสงวนชีวมณฑลป่าชายเลนระนอง

หน่วยงาน:
16
2540
เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ระดับน้ำทะเลในทะเลจีนใต้เป็นตัวบ่งชี้ของการอยู่อาศัยของหอยมือเสือยักษ์ (Tridacnudae)

หน่วยงาน: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
15
2544
การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลสาบสงขลาตอนล่างในรอบทศวรรษ

หน่วยงาน: สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
15
2545
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกป่าโกงกาง จังหวัดระยอง

หน่วยงาน:
15
2550
ลักษณะทางตะกอนดินในพื้นที่โครงการปลูกป่าชายเลน อ่าวภูเก็ต

หน่วยงาน:
15
2550
การใช้ป่าชายเลนปลูกในการบำบัดน้ำเสียชุมชน

หน่วยงาน:
15
2550
 

จำนวนทั้งหมด 1519 รายการ

 
 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 021411368, 021411299 | โทรสาร: 021439253
   
  สงวนลิขสิทธิ์ 2557 © ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง