ระบบกำลังประมวลผล..
 

1,519 

     
ชนิดและการแพร่กระจายของสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวเตล็ด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
41
2557
ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตัวเลข เพื่อศึกษากระแสน้ำขึ้นน้ำลง กรณีศึกษาบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา จ.สมุทรปราการ

หน่วยงาน: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18
2559
การศึกษาชนิดและปริมาณของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ในแนวหญ้าทะเล บริเวณหน้าโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ จ.ชลบุรี

หน่วยงาน:
15
2559
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในป่าไม้ชายเลน

หน่วยงาน: สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
14
2519
ชนิดและการแพร่กระจายของปู บริเวณป่าชายเลน จ.สตูล

หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลฝั่งอันดามัน
14
2559
ภูมิปัญญาชาวบ้านกับป่าจาก

หน่วยงาน: สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
13
2543
ประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ บริเวณอ่าวเตล็ด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
13
2559
ปริมาณและประเภทขยะทะเล บริเวณหาดแหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง ปี พ.ศ.2557-2558

หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
12
2559
พฤติกรรมและความหนาแน่นของปูทหาร (Dotilla wichmanni de Man, 1982) บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของคราบน้ำมันดิบ กรณีศึกษาอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จ.ระยอง

หน่วยงาน: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
2559
ไฟลัม Dicyemida ในน่านน้ำออสเตรเลีย : การบันทึกครั้งแรกและการกระจายของปลาหมึกที่หลากหลายข้ามที่อยู่อาศัย

หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
11
2548
แนวทางการติดตามและประเมินผลการปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลน

หน่วยงาน: สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
10
2554
เปรียบเทียบประชาคมปลาในกองปะการังเทียม และแนวปะการังธรรมชาติ บริเวณเกาะพีพีเล จ.กระบี่

หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
10
2559
 

จำนวนทั้งหมด 1519 รายการ

 
 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 021411368, 021411299 | โทรสาร: 021439253
   
  สงวนลิขสิทธิ์ 2557 © ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง