View All


ระบบกำลังประมวลผล..
View All


ระบบกำลังประมวลผล..
VOTE & POLL

แบบสำรวจความพึงพอใจในการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ

 

 
     
View All


ระบบกำลังประมวลผล..
     
View All


ระบบกำลังประมวลผล..
     
View All


ระบบกำลังประมวลผล..
 
 

 

     เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญต่างๆ เช่น ปะการังหญ้าทะเล เต่าทะเล โลมา/ปลาวาฬ พะยูน ป่าชายเลน ปะการังเทียม ความหลากหลายทางชีวภาพ นโยบาย/แผนงาน คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง ที่ดินชายฝั่ง ฯลฯ

     ทั้งนี้ระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับงานวิจัยได้รวมรวมงานวิจัย และสิ่งพิมพ์หายากหลายประเภทให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล เช่น เอกสารงานสัมมนาวิชาการป่าชายเลน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 ทั้งสิ้น 14 ครั้ง งานวิจัย Phuket Marine Biological Center Research Bulletin (PMBC Research Bulletin) จำนวนทั้งสิ้น 103 เล่ม (908 เรื่อง) รวมถึงการพัฒนาระบบที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่งานวิจัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้

     และยังจัดเก็บตามลักษณะเอกสารอื่นๆ เช่น ข้อมูลงานวิจัย งานวิชาการ ผลการศึกษา ผลการปฎิบัติงาน เอกสารเผยแพร่ ผลการสำรวจ สื่อตีพิมพ์และบทความที่จัดทำขึ้นโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการจัดหมวดหมู่เพื่อง่ายในการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งแสดงตำแหน่งของงานวิจัยบนแผนที่ออนไลน์ร่วมกับฐานข้อมูลอื่นๆ ในระบบฐานข้อมูลกลางฯ ได้

 
 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 021411368, 021411299 | โทรสาร: 021439253
   
  สงวนลิขสิทธิ์ 2557 © ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง